Obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla pro užívání služby CopOrDrop společnosti CopOrDrop s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 08220921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 315032, oddíl C.

 

Platné od 1.9.2019

 

1           DEFINICE POJMŮ

1.1              Není-li výslovně uvedeno nebo nevyplývá-li ze závazných právních předpisů něco jiného, mají níže uvedené pojmy začínající velkými písmeny následující význam:

1.1.1         CopOrDrop – obchodní společnost CopOrDrop s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 08220921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 315032, oddíl C;

1.1.2         Fyzická kontrola Předmětu – proces, kdy CopOrDrop kontroluje pouze stav zaslaného Předmětu, jestli odpovídá popisu v Nabídce;

1.1.3         Kupní cena – finanční částka, kterou se Kupující zavazuje uhradit při koupi Předmětu Prodávajícímu. Výše Kupní ceny je stanovena vždy pro konkrétní Předmět;

1.1.4         Kupní smlouva – smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k Předmětu mezi Prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat Kupujícímu Předmět koupě, a Kupujícím, jemuž vzniká povinnost Předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou Kupní cenu. Kupní smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím v elektronické podobě prostřednictvím Stránky a jejíž některé podmínky stanoví tyto VOP;

1.1.5         Kupující – Uživatel, který má zájem o koupi Předmětu a za tímto účelem se účastní Nabídky;

1.1.6         Nabídka – vystavení Předmětu Prodávajícím prostřednictvím Stránky obsahující návrh na uzavření Kupní smlouvy, s předem stanovenou Kupní cenou;

1.1.7         Neregistrovaný uživatel – uživatel Stránky, který není registrovaný způsobem dle čl. 2.8 VOP a který neuzavřel s CopOrDrop Smlouvu. Práva a povinnosti dle VOP se vztahují na Neregistrované uživatele pouze tehdy, pokud tak výslovně stanoví;

1.1.8         Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.9         Odměna – finanční plnění, které je Uživatel povinen uhradit CopOrDrop za zprostředkování dle Smlouvy;

1.1.10     Poplatky za dodání Předmětu – náklady CopOrDrop na zajištění přepravy a dodání Předmětu od Prodávajícího Kupujícímu;

1.1.11     Předmět – movitá věc, která může být předmětem Nabídky dle VOP;

1.1.12     Přístupové údaje – unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do registračního formuláře při Registraci;

1.1.13     Prodávající – Uživatel, který má zájem o prodej Předmětu, který pro tento účel vystavil v Nabídce;

1.1.14     Registrace – elektronická registrace realizovaná na Stránce, kterou blíže popisuje čl. 2.8 VOP;

1.1.15     Služba – služba CopOrDrop spočívající v tom, že umožňuje Kupujícímu používat Stránku a v jejím rámci si vyhledat ze zpřístupněných informací Předmět, o který má zájem si koupit, a Prodávajícímu umožní svůj Předmět prostřednictvím Stránky nabídnout k prodeji všem Kupujícím, a dále umožní také uzavření vlastní Kupní smlouvy. Dále CopOrDrop poskytuje Kupujícímu v rámci Služby Fyzickou kontrolu zakoupeného Předmětu a dodání Předmětu od Prodávajícího ke Kupujícímu.

1.1.16     Smlouva – smlouva o užití Služby CopOrDrop, uzavřená mezi Uživatelem a CopOrDrop prostřednictvím Stránky, jejímž předmětem je používání Služeb, kdy konkrétní práva a povinnosti vyplývají z toho, zda Uživatel uzavřel Smlouvu s úmyslem stát se Prodávajícím či Kupujícím;

1.1.17     Smluvní strany – označení pro CopOrDrop a Uživatele (resp. následně Kupujícího či Prodávajícího) jakožto smluvní strany Smlouvy;

1.1.18     Stránka – webová stránka www.copordrop.cz provozovaná CopOrDrop, která zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Předměty k prodeji a nabízené Předměty kupovat, sledovat průběh Transakce a využívat další služby;

1.1.19     Transakce – proces reakce Kupujícího na Nabídku s cílem uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Stránky;

1.1.20     Uživatel – fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu o užití Služby CopOrDrop;

1.1.21     Uživatelský účet – administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke Službám CopOrDrop prostřednictvím Přístupových údajů a využívat tyto Služby;

1.1.22     VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky pro použití Služby CopOrDrop, které stanoví vzájemná práva a povinnosti CopOrDrop, Kupujícího a Prodávajícího při používání Služby, a dále práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.

 

2           SLUŽBA COPORDROP A JEJÍ POUŽÍVÁNÍ

2.1              CopOrDrop je provozovatelem webové stránky www.copordrop.cz, jejímž prostřednictvím mohou Prodávající nabízet Předměty k prodeji a Kupující si mohou tyto Předměty prohlížet, seznámit se s informacemi o Předmětech, které poskytl Prodávající, případně s dalšími informacemi, které budou na Stránce uvedeny. V případě zájmu o koupi konkrétního Předmětu Kupující s využitím Stránky uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím. CopOrDrop žádné Předměty, které jsou zobrazeny na Stránce, nekupuje, neprodává ani neusiluje o jejich nákup či prodej.

2.2              Vztah mezi CopOrDrop a Kupujícím je tzv. nepojmenovanou smlouvou, jehož obsahem jsou práva a povinnosti popsané v těchto VOP. Na základě této smlouvy CopOrDrop poskytuje Kupujícímu fyzickou kontrolu zakoupeného Předmětu a dodání Předmětu od Prodávajícího ke Kupujícímu.

2.3              Vztah mezi CopOrDrop a Prodávajícím je smlouvou o zprostředkování, na jejímž základě se CopOrDrop zavazuje umožnit Prodávajícímu uzavřít Kupní smlouvu, a to právě prostřednictvím Stránky.

2.4              Role CopOrDrop rámcově určuje podmínky Kupní smlouvy, nevystupuje však v žádném případě jako účastník ani vedlejší účastník Kupní smlouvy, z Kupní smlouvy pro něj neplynou žádná práva ani povinnosti, s výjimkou přijímání úhrady Kupní ceny, provedení Fyzické kontroly Předmětu, řešení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím uvedené v čl. 8.4, smluvních pokut a/nebo finančních částek odpovídajících způsobené škodě či jiných plateb, stanoví-li to tyto VOP. CopOrDrop zároveň neodpovídá za splnění povinností z Kupní smlouvy nebo těchto VOP ze strany Kupujícího, ani Prodávajícího.

2.5              Přístup na Stránky a prohlížení jejího obsahu je možné i bez Registrace. CopOrDrop je oprávněn obsah Služby a její poskytování kdykoli změnit, omezit nebo i zcela ukončit bez náhrady.

2.6              Podmínky pro používání Služby – pro zahájení používání Služby je nezbytné využít webové stránky CopOrDrop. Při používání webové stránky CopOrDrop je souhlas s VOP udělen v průběhu Registrace. Prostřednictvím Stránky provede Uživatel Registraci, která podmiňuje užívání Služby. Jedna osoba může být současně registrována jako Kupující i jako Prodávající, registrační proces je společný. Neregistrovaní Uživatelé mohou za určitých podmínek nakupovat prostřednictvím Stránky i bez registrace dle čl. 5.4.

2.7              Uživatelem se může stát pouze fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a je plně svéprávná. Pokud je Uživatel mladší 18 let, může Služby využívat pouze na základě Registrace svých zákonných zástupců. Zákonní zástupci Uživatele pak vždy nesou odpovědnost za dohled nad způsobem, jakým bude Uživatel Služby využívat, přičemž zajišťují, že dodržuje tyto VOP. Pokud se dopustí Uživatel jakéhokoliv porušení těchto VOP, má CopOrDrop právo činit zákonné zástupce odpovědnými. Osoby, se kterými může Uživatel na Stránkách jednat, nejsou CopOrDrop ověřovány.

2.8              Podmínky registrace – Registrace spočívá v zadání údajů, které jsou CopOrDrop požadovány prostřednictvím Stránky a v jejich odeslání CopOrDrop. Registraci je zásadně možné provést i prostřednictvím Facebook účtu. Bez zadání údajů, které jsou v rámci Stránky označeny jako povinné, není možné Registraci dokončit.

2.9              Ochrana informací – Informace zadané Uživateli v rámci Registrace budou chráněny v souladu s právními předpisy a budou v rámci Stránky dostupné v omezeném rozsahu, některé údaje Kupujícího budou dostupné pouze tomu Prodávajícímu, s nímž bude chtít Kupující uzavřít Kupní smlouvu.

2.10           Zřízení Uživatelského účtu – Na základě Registrace je Uživateli zřízen Uživatelský účet. K Uživatelskému účtu bude Uživatel přistupovat na základě údajů, které zadal v průběhu Registrace (Přístupových údajů). Uživatel se zavazuje, že bude uchovávat uživatelské jméno a heslo tak, aby tyto informace nezískaly třetí osoby, s výjimkou osob zmocněných Uživatelem k jeho zastupování na Stránkách.

2.11           Na zřízení Uživatelského účtu není právní nárok. CopOrDrop si vyhrazuje právo nezřídit Uživateli Uživatelský účet bez nutnosti takovéto rozhodnutí odůvodňovat. CopOrDrop zpravidla nezřídí Uživatelský účet Uživateli, který již v minulosti Uživatelský účet zřízený měl, avšak porušoval povinnosti plynoucí z VOP a/nebo z Kupní smlouvy.

2.12           Každý Uživatel je oprávněn mít zřízen současně pouze jeden Uživatelský účet. V rámci jednoho Uživatelského účtu lze být registrován současně jako Kupující i jako Prodávající, Prodávající může současně mít vystavené více Nabídek. Uživatel není oprávněn převést Uživatelský účet na třetí osobu. Pokud bude mít CopOrDrop důvodné podezření, že si Uživatel na Stránkách vytvořil (používá) několik Uživatelských účtů, může kterékoliv z dotčených účtů zablokovat či zrušit.

 

3           SMLOUVA S COPORDROP

3.1              Uzavření Smlouvy – Smlouvu uzavírá CopOrDrop s Uživatelem výlučně v elektronické podobě. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dokončením Registrace a zřízením Uživatelského účtu, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak.

3.2              Předmět Smlouvy – Předmětem Smlouvy je poskytování Služby CopOrDrop Uživateli (resp. následně Kupujícímu či Prodávajícímu), případně další práva a povinnosti stanovené v těchto VOP.

3.3              Trvání Smlouvy – Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.4              Ukončení Smlouvy – Smlouvu lze ukončit výpovědí, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet od doby, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba však neskončí v průběhu doby, kdy nelze zrušit Uživatelský účet (viz čl. 3.5 VOP).

3.5              Zrušení Uživatelského účtu – Smlouvu lze ukončit i zrušením Uživatelského účtu, a to jak ze strany Uživatele, tak ze strany CopOrDrop. Zrušení Uživatelského účtu má stejné účinky jako výpověď Smlouvy bez výpovědní doby. Uživatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo i bez něj. Uživatel může zrušit Uživatelský účet pouze prostřednictvím emailu, který je uveden na webové stránce CopOrDrop. Uživatelský účet není možné zrušit po dobu trvání jakýchkoli závazků na základě Smlouvy nebo Kupní smlouvy, zejména tehdy, byla-li uzavřena dosud nesplněná Kupní smlouva.

3.6              Zrušení účtu ze strany CopOrDrop – CopOrDrop je oprávněn zrušit Uživatelský účet (tj. odstoupit od Smlouvy) jakémukoli Uživateli zejména tehdy:

·              pokud Uživatel poruší tyto VOP, včetně uvedení nepravdivého prohlášení; nebo

·              bude-li mít CopOrDrop podezření na možné protiprávní jednání Uživatele, případně na jednání v rozporu s dobrými mravy. Jednáním v rozporu s dobrými mravy se rozumí především takové jednání, jímž se Uživatel snaží zneužít Službu ve svůj prospěch;

·              v případě stížnosti na Uživatele ze strany jiných Uživatelů.

3.7              Následky zrušení Uživatelského účtu – Zrušení Uživatelského účtu má za následek znepřístupnění Stránky pro poskytování Služby. Zrušením Uživatelského účtu však nezanikají povinnosti Uživatele, které vznikly za trvání Smlouvy a nebyly dosud splněny (např. uhradit smluvní pokutu nebo jiné závazky apod.), ani nezanikají ta ustanovení Smlouvy, která mají zjevně přetrvat i po jejím ukončení (např. ujednání o smluvních pokutách).

 

4           PRAVIDLA NABÍZENÍ PŘEDMĚTU

4.1              Pravidla nabízení Předmětu na Stránce CopOrDrop jsou určena všem Uživatelům (Prodávajícím), kteří mají zájem nabídnout Předmět k prodeji vystavením Nabídky.

4.2              Prodávající vystavuje Předmět prostřednictvím elektronického formuláře na stránce www.copordrop.cz/prodej, ve kterém je povinen vyplnit povinné údaje.

4.3              Na Stránce je povoleno nabízet Předměty v novém stavu i použitém stavu. Níže je uveden seznam povolených Předmětu:

·              tenisky („sneakers“)

4.4              Každý Předmět musí mít uveden odpovídající stav, pro více informací viz níže:

·              10 - Nové: Nenošené včetně všech visaček;

·              9 - Velmi dobrý: Nošené max 3 krát, ale vypadá jako nové;

·              8 - Dobrý: Nošené vícekrát – drobné nedostatky, pokud jsou, si můžeš prohlédnout na fotkách;

·              7 a méně – Jde to: Nošené vícekrát – znatelné nedostatky z častého nošení.

4.5              Nabídka musí být správně a jasně popsána. Pokud má Předmět jakékoliv vady, je Prodávající povinen to uvést v popisu a také detailně vyfotit. Neučiní-li tak, odpovídá Prodávající za vady a nese rovněž náklady, které vznikly CopOrDrop v souvislosti s poskytováním Služby (náklady na vrácení vadného Předmětu), více viz čl. 6.6 a 6.7.

4.6              V případě vad Předmětu, které je činí neupotřebitelným, má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy. Stejně tak má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže Prodávající v popisu uvedl, že Předmět má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým a nebo Kupující prokáže, že se jedná o neoriginální Předmět (padělek) a CopOrDrop na základě poskytnutých informací a důkazů uzná, že Předmět je padělaný, více o podmínek odstoupení od Kupní smlouvy v čl. 8.6.

4.7              Při vystavení Předmětu musí být přiloženo minimálně 5 reálných fotografií v dobré kvalitě uvedeny níže. První fotografie by měla jednoduše reprezentovat daný Předmět:

·              Přední část (povinné);

·              Zadní část (povinné);

·              Vnitřní strana (povinné);

·              Vnější strana (povinné);

·              Dolní část (povinné).

4.8              Předměty musí být vždy zařazeny do odpovídající kategorie a nahrány pouze jednou.

4.9              Ceny nabízených Předmětů jsou uváděny včetně DPH.

4.10           Platnost Nabídky je omezená maximálně na 21 kalendářních dnů od data vystavení Nabídky na Stránce. Po skončení platnosti Nabídky má Prodávající právo na její prodloužení. O prodloužení platnosti Nabídky informuje CopOrDrop e-mailem. Pokud tak Prodávající neučiní, může být Nabídka Prodávajícího stáhnuta a nebude zobrazena na Stránce.

4.11           E-mailové adresy a telefonní čísla nejsou v popisu nabídky povoleny. CopOrDrop si vyhrazuje právo okamžitě odstranit tyto e-mailové adresy a telefonní čísla.

4.12           CopOrDrop si vyhrazuje právo rozhodnout, které Předměty jsou či nejsou v dané chvíli povoleny na Stránce.

4.13           CopOrDrop nenese odpovědnost za obsah popisu Předmětu, za jejich správnost a/nebo úplnost. CopOrDrop si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Předmětu (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodávajícího.

4.14           Název Nabídky ani popis Předmětu nesmí obsahovat návrh k prodeji Předmětu mimo Stránku nebo návrh na koupi nebo výměnu Předmětu, zejména nesmí obsahovat www odkazy na stránky e-shopů a jiných subjektů, jejichž prostřednictvím lze nakoupit Předměty, ani reference na takové stránky.

4.15           Zakázané Předměty – Na Stránkách jsou zakázány vystavovat Předměty, které:

·              porušují jakýmkoliv způsobem práva třetí osoby, včetně práv týkajících se obchodní značky, firemního loga a znaků původu;

·              byly získány krádeží nebo jsou na trhu považovány za nelegální – neoriginální Předmět (padělky).

4.16           Vystavení Nabídky je návrhem Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy za předem stanovenou Kupní cenu učiněnou neurčitému okruhu osob. Kupní smlouva je uzavřena s Kupujícím, který jako první Prodávajícímu oznámí prostřednictvím Stránky CopOrDrop (odesláním objednávky a její zaplacením), že Nabídku bez výhrad přijímá a Prodávající toto oznámení potvrdí do 24 hodin.

 

5           PRAVIDLA NÁKUPU PŘEDMĚTU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1              Výběr Předmětu, o něž má Kupující zájem, provede Kupující prostřednictvím stránky www.copordrop.cz/sneakers. Vybraný Předmět přidá Kupující do košíku, zvolí způsob platby a dopravy a dokončí Transakci odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Kupující je následně povinen provést platbu objednávky (Kupní cena a poplatek za dodání Předmětu) do 24 hodin.

5.2              CopOrDrop neprodleně po obdržení Kupní ceny a poplatku za dodání Předmětu na bankovní účet CopOrDrop kontaktuje Prodávajícího, aby potvrdil nebo odmítnul přijetí objednávky (návrhu na uzavření Kupní smlouvy) do 24 hodin, viz dále čl. 5.5.

5.3              Zadá-li Kupující při dokončování Transakce u příslušné objednávky údaje pro doručení Předmětu (v rámci tzv. formuláře voleb přepravy), které jsou odlišné od údajů uvedených Uživatelem při registraci, bude Předmět zaslán Kupujícímu na údaje uvedené při dokončování Transakce ve formuláři voleb přepravy.

5.4              Neregistrovaný uživatel je oprávněn učinit oznámení o přijetí návrhu a uzavřít kupní smlouvu odesláním objednávky. Transakce Neregistrovaného uživatele je omezena pouze podmínkami uvedenými níže v bodech a) – b) tohoto článku; v ostatním se užijí příslušná ustanovení VOP. Podmínky umožňující provést Neregistrovanému uživateli Transakci:

·              a) Neregistrovaný uživatel zadá u příslušné objednávky požadované identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, stát, e-mail, telefon);

·              b) Neregistrovaný uživatel zvolí nabízený způsob dopravy a platby.

5.5              Uzavření Kupní smlouvy – dokončení Transakce odesláním a zaplacením objednávky je ze strany Kupujícího závazně potvrzen zájem o uzavření Kupní smlouvy, o čemž je odeslána zpráva příslušnému Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn objednávku Kupujícího přijmout, nebo odmítnout, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku obdržení zprávy. Pokud Prodávající ve stanovené lhůtě objednávku Kupujícího nepřijme nebo objednávku odmítne, Kupní smlouva není uzavřena a Kupující není svou objednávkou vázán. V případě přijetí objednávky Prodávajícím je Kupní smlouva uzavřena.

5.6              Více Předmětů od různých Prodávajících – Odeslal-li Kupující nabídku na uzavření Kupní smlouvy více Prodávajícím, je Kupní smlouva uzavřena pouze s tím Prodávajícím, který nabídku ve lhůtě přijme.

5.7              Zrušení objednávky Kupujícím a Prodávajícím – po uzavření Kupní smlouvy není Kupující ani Prodávající oprávněn zrušit objednávku.

5.8              Zpřístupnění kontaktních údajů mezi Kupujícím a Prodávajícím – Po uzavření Kupní smlouvy mohou být Kupujícímu zpřístupněny kontaktní údaje o Prodávajícím a naopak.

5.9              Kupní cena a poplatek za dodání Předmětu – Při dokončení Transakce odesláním objednávky je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu předpokládanou Kupní cenu a CopOrDrop poplatek za dodání Předmětu ve výši, jaká byla uvedena ve vztahu k Předmětu při dokončení Transakce. Kupní cena Předmětu a poplatek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Poplatek a předpokládaná Kupní cena budou uhrazeny bezhotovostním převodem (způsoby platby jsou uvedené v dokumentu „Platba a doručení“) k rukám CopOrDrop. Kupní cena a poplatek za dodání Předmětu musejí být Kupujícím odeslány do 1 pracovního dne (24 hodin) od dokončení Transakce odesláním objednávky. CopOrDrop, Kupující a Prodávající se dohodli, že Kupní cena, bude Kupující hradit k rukám CopOrDrop. Uhrazením Kupní ceny v plné výši na bankovní účet CopOrDrop je závazek Kupujícího vůči Prodávajícímu splněn.

 

6           PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY ODMĚNY A SMLUVNÍCH POKUT

6.1              Způsob platby – CopOrDrop a Prodávající se dohodli, že veškeré platby z Kupní smlouvy ze strany Kupujícího budou hrazeny k rukám CopOrDrop. CopOrDrop však není konečným příjemcem veškerých takto obdržených finančních prostředků. Kupní cenu CopOrDrop vyplatí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, pokud Kupující obdrží Předmět a neuplatní právo na odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.4.3.

6.2              Nárok na Odměnu – Prodávající, Kupující a CopOrDrop se dohodli, že za zprostředkování dle Smlouvy je Prodávající a Kupující povinen uhradit CopOrDrop Odměnu.

6.3              Odměna od Prodávajícího se skládá z následujících finančních částek:

6.3.1         částky odpovídající 12 % z Kupní ceny (minimálně však 300 Kč včetně DPH), jež má být uhrazeno v souladu s příslušnou Kupní smlouvou, která odpovídá provizi CopOrDrop za zprostředkování uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím.

6.4              Odměna od Kupujícího se skládá z následujících finančních částek:

6.4.1         částky 150 Kč (včetně DPH) odpovídající poplatku na přepravu a dodání Předmětu Kupujícímu, která bude připočtena ke Kupní ceně při dokončování Transakce.

6.5              Splatnost Odměny – Odměna je splatná bezprostředně po uhrazení Kupní ceny, z níž se počítá. Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že Odměna náleží CopOrDrop pouze v případě, že Kupní smlouva bude uzavřena a splněna a nedojde k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle čl. 8.4.3.

6.6              Smluvní pokuty – Prodávající a CopOrDrop se dohodli, že CopOrDrop má právo požadovat od Prodávajícího uhrazení smluvní pokuty ve výši 15 % z Kupní ceny (minimálně však 400 Kč včetně DPH) a náklady na přepravu ve výši 150 Kč, a to v uvedených případech dle čl. 8.4.2 a 8.4.3.

6.7              Splatnost smluvní pokuty – Veškeré smluvní pokuty a další náklady s tím spojené (např. náklady na přepravu Předmětu), které pro Prodávajícího vyplývají z těchto VOP nebo ze Smlouvy, je Prodávající povinen hradit k rukám CopOrDrop, a to výhradně bezhotovostně nebo dobírkou při předání vráceného Předmětu, tím je povinnost Prodávajícího uhradit smluvní pokutu a další náklady CopOrDrop splněna. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že platba smluvní pokuty a dalších nákladů proběhne bezhotovostně před zpětným zasláním vráceného Předmětu nebo zaplacení dobírkové ceny při převzetí vráceného Předmětu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výši smluvních pokut považují za přiměřenou.

6.8              Uživatelům bude vyúčtování Odměny a smluvních pokut zasíláno prostřednictvím e-mailu.

6.9              CopOrDrop si vyhrazuje právo poskytnout Uživatelům slevy na Odměnách. Podmínky pro takové promo akce budou vycházet z odpovídajících oznámení učiněných CopOrDrop. Na udělení zvláštních promo akcí není právní nárok.

6.10           CopOrDrop si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky Odměny a smluvních pokut. O změnách Odměn a smluvních pokut bude CopOrDrop informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu zaslaný registrovaným Uživatelům nebo umístěním banneru na Stránkách.

 

7           FYZICKÁ KONTROLA PŘEDMĚTU, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZAKOUPENÉHO PŘEDMĚTU

7.1              Po potvrzení přijetí objednávky (a tím i uzavření Kupní smlouvy) Prodávající odešle Předmět na adresu CopOrDrop (způsob odeslání viz dále čl. 7.4), kde CopOrDrop provede Fyzickou kontrolu Předmětu. Pokud CopOrDrop shledá, že Předmět odpovídá popisu z Nabídky, CopOrDrop odešle Předmět Kupujícímu. Pokud CopOrDrop dojde k závěru, že Předmět neodpovídá popisu, oznámí e-mailem o této skutečnosti Kupujícího a Prodávajícího. Předmět zašle zpět Prodávajícímu a peníze vrátí Kupujícímu.

7.2              Dodací lhůty obecně závisí na tom, jak rychle je Prodávající schopen připravit zásilku k odeslání po potvrzení přijetí objednávky.

7.3              Průměrná doba doručení Předmětu Kupujícímu po dokončení Transakce (odeslání objednávky a její zaplacení) činí v rámci České republiky 4 – 7 pracovních dnů, v ostatních případech pak 4 – 12 pracovních dnů. Dodací lhůta závisí především na tom, ze které země Prodávající Předmět odesílá a na době doručení ze strany partnerského přepravce. V případě, že doba doručení Předmětu překročí uvedený horní limit, nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu ani slevu.

7.4              Prodávající je povinen poslat Předmět do 2 pracovních dnů (48 hodin) na adresu CopOrDrop k Fyzické kontrole od okamžiku potvrzení přijetí objednávky. Za tímto účelem CopOrDrop zajistí přepravní štítek pro přepravce, který kontaktuje Prodávajícího a domluví se s Prodávajícím na čase a místě předání zásilky. Ve zvláštních případech může CopOrDrop prodloužit Prodávajícímu časovou lhůtu pro doručení Předmětu, což může způsobit zpoždění doručení Předmětu Kupujícímu. Dodací lhůty se mohou během prázdnin lišit.

7.5              V případě, že je nabízený Předmět použitý, je povinen Prodávající Předmět vyčištěny, tj. alespoň by měl být Předmět očištěný např. od hlíny, bláta atd. Pokud Prodávající tak neučiní, je CopOrDrop oprávněn Předmět vrátit zpět Prodávajícímu a požadovat příslušnou smluvní pokutu dle čl. 6.6.

7.6              Jakmile CopOrDrop obdrží Předmět od Prodávajícího, trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny, než je Předmět zkontrolován, opatřen ochranným prvkem a zaslán na adresu Kupujícího. Pokud Kupující neobdrží zásilku, je povinen neprodleně oznámit CopOrDrop o této skutečnosti do 2 pracovních dnů od obdržení e-mailu, že Předmět byl odeslán na uvedenou adresu.

 

8           ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO PŘEDMĚTU

8.1              Plnění práv a povinností na základě Kupní smlouvy uzavřených prostřednictvím Stránky se uskutečňují výhradně mezi Kupujícím a Prodávajícím, kteří jsou fyzické osoby.

8.2              Jelikož Kupní smlouva je uzavřena mezi dvěma fyzickými osobami, právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní bez uvedení důvodu se pro tento případ nevztahuje.

8.3              CopOrDrop pouze rámcově určuje podmínky Kupní smlouvy, nevystupuje však v žádném případě jako účastník ani vedlejší účastník Kupní smlouvy, z Kupní smlouvy pro něj neplynou žádná práva ani povinnosti, s výjimkou přijímání úhrady Kupní ceny, Fyzické kontroly Předmětu, odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím za určitých podmínek uvedeny níže.

8.4              Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že:

8.4.1         Prodávající neodešle Předmět CopOrDrop k Fyzické kontrole do 2 pracovních dnů (48 hodin) od okamžiku potvrzení přijetí objednávky (návrh na uzavření Kupní smlouvy);

8.4.2         CopOrDrop během Fyzické kontroly Předmětu dospěje k závěru, že Předmět neodpovídá uvedenému popisu v Nabídce;

8.4.3         Kupující zjistí, že zakoupený Předmět není skutečně autentický (jedná se o padělek) a svoji domněnku potvrdí, více viz 8.7.1 a 8.7.2.

8.5              Odstoupením od Kupní smlouvy má Kupující právo na vrácení Kupní ceny a poplatku za dodání Předmětu.

8.6              Pravidla odstoupení od Kupní smlouvy:

8.6.1         V případě, že Prodávající neodešle Předmět ve stanoveném čase na Fyzickou kontrolu, odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího dochází automaticky. Kupujícímu budou vráceny všechny finanční prostředky (Kupní cena a poplatek za dodání Předmětu) bankovním převodem na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem sdělí CopOrDrop, do 2 pracovních dnů od doby odeslání této informace Kupujícímu.

8.6.2         V případě zjištění, že Předmět neodpovídá uvedenému stavu během Fyzické kontroly, odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího dochází automaticky. O této skutečnosti CopOrDrop informuje Kupujícího a Prodávajícího. CopOrDrop zašle Prodávajícímu Předmět zpět na adresu do 2 pracovních dnů (48 hodin). Prodávající je povinen uhradit CopOrDrop smluvní pokutu a náklady na přepravu ve výši dle čl. 6.6. Smluvní pokuta a náklady na přepravu budou splatné dle čl. 6.7. CopOrDrop vrátí Kupujícímu Kupní cenu včetně poplatku za dodání Předmětu na bankovní účet, který k tomuto účelu Kupující sdělí CopOrDrop, do 2 pracovních dnů od doby odeslání této informace Kupujícímu.

8.6.3         V případě, že Kupující zjistí, že zakoupený Předmět je padělek dle čl. 8.7, má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen provést prostřednictvím formuláře na stránce www.copordrop.cz/odstoupeni nejpozději do 1 kalendářního dne (24 hodin) od okamžiku, kdy obdržel zásilku od partnerského přepravce.

8.7              Pravidla odstoupení od Kupní smlouvy v případě padělku:

8.7.1         Ve formuláři Kupující vyplní povinné údaje a přiloží printscreen + url odkaz na příspěvek z facebookové skupiny, kde uživatelé komentují k dané fotce Předmětu (tzv. „legit check“ z facebook skupiny), jestli je Předmět originální (autentický) nebo padělaný. Na základě toho CopOrDrop zahájí prověření.

8.7.2         Na základě poskytnutých informací a důkazů CopOrDrop uzná, že Předmět je padělaný, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

·              Hlasovalo a komentovalo minimálně 10 lidí, v případě hlasování pro padělek je potřeba, aby byl uvedeno odůvodnění, proč se jedná o padělek, např. logo je pokřivené, vnitřní štítek bot má jiný font písma atd.;

·              poměr hlasů je nad 60 % padělek proti 40 % originál;

·              hlasování/komentování je z těchto podporovaných facebookových skupin:

·                STREETCHANGE (https://www.facebook.com/groups/streetchange/);

·                LEGIT & PRICE CHECK CZ/SK (https://www.facebook.com/groups/legitcheckczsk/);

·                Yeezy Boost Legit Check (https://www.facebook.com/groups/1622591958061763/);

·                Legit Checks BBC, Bape , Supreme , Yeezy (WorldWide) (https://www.facebook.com/groups/200077630554033/);

·                Legit Check, Supreme, Bape, Yeezy, Sneakers And Clothes Deluxe (https://www.facebook.com/groups/427873534279708/).

8.7.3         Pokud CopOrDrop dojde k závěru, že se jedná o padělek, informuje Kupujícího e-mailem o této skutečnosti:

·              Kupujícího, který je následně povinen zaslat tento Předmět zpět na adresu CopOrDrop (uvedenou v e-mailu) do 2 pracovních dnů (48 hodin) po doručení informace prostřednictvím e-mailu Kupujícímu. Ochranný prvek, který byl součástí doručeného Předmětu, nesmí být při vrácení odstraněn z Předmětu nebo poškozen, jinak Kupujícímu zaniká právo na odstoupení od Kupní smlouvy a vyplacení Kupní ceny a poplatků za dodání Předmětu. Kupní cena a poplatky budou Kupujícímu vráceny na bankovní účet Kupujícího po doručení Předmětu CopOrDrop a zkontrolování Předmětu.

·              Prodávajícího, kterému nebude od CopOrDrop vyplacená Kupní cena. CopOrDrop odešle zpět Předmět Prodávajícímu do 2 pracovních dnů (48 hodin) po obdržení Předmětu od Kupujícího. Prodávající je povinen uhradit CopOrDrop smluvní pokutu a náklady na přepravu ve výši dle čl. 6.6. Smluvní pokuta a náklady na přepravu budou splatné dle čl. 6.7.

8.8              Smluvní strany výslovně prohlašují, že výši smluvních pokut považují za přiměřenou.

8.9              Kupující a Prodávající výslovně prohlašují, že souhlasí s těmito podmínkami odstoupení od Kupní smlouvy.

 

9           PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE (KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO)

9.1              Obecná práva a povinnosti Uživatele:

9.1.1         Kupující i Prodávající jsou vždy povinni řídit se pokyny a postupovat způsobem, který je stanoven na Stránce.

9.1.2         Pravdivost poskytnutých údajů – Uživatel stvrzuje pravdivost poskytnutých údajů a učiněných prohlášení, zejména pokud jde o specifikaci svých osobních a kontaktních údajů a podmínek, za kterých se Uživatel může stát Kupující/Prodávající. Pokud se osobní údaje Uživatele změní nebo jsou nepřesné, je Uživatele povinen bez prodlení tyto aktualizovat na Stránce (v rozsahu, v jakém to bude možné) nebo CopOrDrop o této skutečnosti neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky v pracovních dnech od 8 – 17h.

9.1.3         Uživatel se zavazuje:

·              Uchovávat uživatelské jméno a heslo Uživatele tak, aby tyto informace nezískaly třetí osoby, s výjimkou osob zmocněných Uživatelem k jeho zastupování na Stránkách;

·              Neprodleně si změnit heslo pro přihlašování na Stránky, pokud jej získají třetí osoby;

·              Nepoužívat Stránky za účelem protiprávního jednání, transakcí či podvodů;

·              Nekopírovat ani jinak používat informace uvedené na Stránkách, které byly nahrány CopOrDrop nebo jinými Uživateli;

·              Neporušovat majetková či osobní práva třetích osob (včetně práv duševního vlastnictví).

9.2              Práva a povinnosti Kupujícího:

9.2.1         Po dokončení Transakce odesláním objednávky je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a poplatky za dodání Předmětu do 1 pracovního dne (24 hodin).

9.2.2         Odeslání objednávky a tím přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy je ze strany Kupující závazné.

9.2.3         Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy dle čl. 8.4.

9.3              Práva a povinnosti Prodávajícího:

9.3.1         Dohoda o započtení – Prodávající a CopOrDrop se dohodli, že CopOrDrop je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Prodávajícím proti pohledávkám Prodávajícího za CopOrDrop zejména z titulu nároku na úhradu Odměny. Zápočet bude zásadně proveden konkludentně tím, že Prodávajícímu bude Kupní cena vyplacena již ponížená o Odměnu.

9.3.2         Potvrzení objednávky – Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí nebo odmítnutí objednávky Kupujícího, nejpozději však do 24 hodin od přijetí této informace od CopOrDrop prostřednictvím e-mailu.

9.3.3         Zmocnění k vystavení faktur – Uzavřením Smlouvy zároveň Prodávající zmocňuje CopOrDrop, aby jménem Prodávajícího vystavoval a doručoval faktury Kupujícím za Kupní cenu dle všech Kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a jednotlivými Kupujícími.

9.3.4         Prodávající rozumí, že Prodávajícímu může v souvislosti s prodeji Předmětů na Stránkách vzniknout daňová povinnost dle platných právních předpisů (např. daň z příjmu atd.) a Prodávající je sám odpovědný za placení těchto plateb týkající se daňové povinnosti.

9.3.5         Prodávající se zavazuje:

·              Při používání Stránek poskytovat objektivní, poctivé, ucelené a úplné informace o Předmětech, které se snaží prodat (dané informace musí Předměty, které jsou předmětem prodeje, řádně popisovat);

·              Nekopírovat ani jinak používat informace uvedené na Stránkách, které byly nahrány CopOrDrop nebo jinými Uživateli;

·              Nečinit návrhy na nákup Předmětů, které byly vyrobeny v rozporu s právy duševního vlastnictví vlastníků registrovaných obchodních známek;

·              Nahradit CopOrDrop jakékoliv ztráty, závazky, náklady či výdaje v souvislosti s případnými nároky třetích osob, které vyplynou ze zneužití Stránek či Služeb ze strany Prodávajícího, z jejich užívání v rozporu s těmito VOP, případně s takovýmto jednáním souvisejí.

·              Zajistit, aby informace a údaje poskytované Prodávajícím prostřednictvím Stránek, včetně elektronických dat, tj. souborů, počítačových programů, e-mailů, fotografií, popisů produktů atd. nebyly podvodné či nepravdivé; neobsahovaly návrhy na koupi předmětů, jejichž prodej je zakázán či omezen; neporušovaly práva autorů fotografií či jiných oprávněných osob v případě fotografií předmětů zveřejňovaných na Stránkách (zpravidla jde o fotografie, které jsou veřejně dostupné na internetu), a zajistit, aby dané fotografie neobsahovaly žádné odkazy na jiné webové stránky či platformy; fotografie nezobrazovaly osoby, s výjimkou Prodávajícího samotného, bez souhlasu daných osob se zveřejněním fotografií na Stránkách; neporušovaly požadavky platných právních předpisů (včetně ochrany práv spotřebitelů, ochrany práv duševního vlastnictví, soutěžního práva nebo pravidel pro import/export); nebyly v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy; neobsahovaly viry nebo jiné počítačové programy či soubory, které by mohly narušit standardní fungování Stránek, které by mohly být umístěny na počítačích Uživatelů a poškodit Uživatele či jejich majetek, mohly zabránit Uživatelům používat Stránky, provádět transakce či mohly narušit používání počítačů a/nebo Stránky CopOrDrop ze strany Uživatele; neobsahovaly nabídku ke koupi předmětů společně s odkazy na webové stránky, které nabízejí podobné služby jako CopOrDrop.

 

10       PRÁVA, POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST COPORDROP

10.1           Omezení/zastavení poskytování Služby – CopOrDrop si vyhrazuje právo poskytování Služby omezit nebo zcela zastavit, a to i bez předchozího upozornění, včetně znepřístupnění celé Stránky či zrušení Uživatelského účtu, a to zejména tehdy, bude-li mít podezření na možné protiprávní jednání na straně Uživatele nebo na porušování těchto VOP, případně v jiných případech, které jinak zakládají právo CopOrDrop od Smlouvy odstoupit.

10.1.1      Aktualizace Stránek – CopOrDrop si vyhrazuje právo Stránky aktualizovat. CopOrDrop je dále oprávněn provádět jakékoli úpravy či změny Stránek, včetně jejího úplného znepřístupnění bez náhrady, bez předchozího upozornění.

10.1.2      Omezení nebo přerušení Služby – CopOrDrop je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy zařízení, Stránek nebo jiného software, který je k poskytování Služby nezbytný.

10.2           Změna Přístupových údajů – CopOrDrop je oprávněn změnit Přístupové údaje k Uživatelskému účtu (Uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to zejména za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služby. Takto změněné Přístupové údaje (Uživatelské jméno a heslo) CopOrDrop Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.

10.3           CopOrDrop si vyhrazuje právo dle svého uvážení omezit používání Stránek a stanovit podmínky takového omezení (tj. částečný či úplný zákaz používat Stránky), uložit různé druhy sankcí (např. varování) či blokovat přístup Uživatele na Stránky, a to včetně zrušení jakéhokoliv uživatelského účtu, který byl na Stránkách registrován, a zakázat Uživateli opětovnou registraci na Stránkách za účelem jejich používání, za podmínky, že Uživatel:

·              Poruší tyto VOP;

·              Při Registraci či používání Stránky poskytl nesprávné, neúplné a/nebo zavádějící informace;

·              Zneužívá Stránky tím, že maže své informace v rámci účtu, smaže svůj celý účet a vytvoří si nový účet, případně využívá podobné metody k poskytování nepravdivých informací o svém účtu za účelem zneužívání Stránek;

·              Využívá identitu ostatních Uživatelů či se chová jiným protiprávním způsobem;

·              Obdržel alespoň dvě upozornění ze strany CopOrDrop, případně se objevily jiné okolnosti, na základě kterých se CopOrDrop rozhodne blokovat či zrušit uživatelský účet za účelem ochrany Stránek a jejich Uživatelů.

10.4           CopOrDrop má právo (nikoliv však povinnost):

·              kdykoliv dle svého uvážení nebo na základě podnětu či oznámení jiných Uživatelů odstranit ze Stránek předměty Uživatele nabízené k prodeji či jakékoliv jiné informace Uživatele, případně ceny předmětů, pokud tyto informace dle názoru CopOrDrop porušují VOP či právní předpisy.

·              jednostranně ukončit, pozastavit nebo převést na třetí osoby práva provozovat Stránky, přičemž bude Uživatele o takovémto ukončení, pozastavení či převodu informovat.

10.5           CopOrDrop potvrzuje, že práva ke Stránkám a veškerému jejich obsahu (databázím) představují vlastnictví CopOrDrop, případně CopOrDrop oprávněně užívá práva poskytnutá třetími osobami.

10.6           CopOrDrop není odpovědný za:

·              informace zveřejněné na Stránkách Uživateli, ani za obsah těchto informací;

·              kvalitu, množství, správnost popisu a/nebo úplnost předmětů prodávaných či nakupovaných prostřednictvím Stránek a/nebo jiných služeb CopOrDrop;

·              přesnost či úplnost informací poskytovaných Uživateli na Stránkách a/nebo za soulad těchto informací se zákonnými požadavky;

·              případné nevhodné a/nebo protiprávní jednání Uživatelů;

·              případy, kdy fotografie zveřejněné Uživateli za účelem propagace či inzerce jejich předmětů nabízených na Stránkách k prodeji případně porušují autorská práva;

·              porušení právních předpisů, kterého se jakýmkoliv způsobem dopustí Uživatel, ať již jde o dřívější či současné protiprávní jednání Uživatele;

·              jakékoliv poruchy Stránek nebo jejich databází, případně za ztráty způsobené Uživatelům nebo jiným fyzickým či právnickým osobám v důsledku technických problémů a/nebo obtíží či jiných událostí, kdy Uživatel nemůže Stránky používat (přerušení internetového připojení, porucha hardwaru, telekomunikačního zařízení či jiného vybavení, atd.);

·              případy, kdy Uživatelé na Stránkách používají obchodní známky, přičemž nemůže být odpovědný za případné porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných platných právních předpisů, pokud se Uživatelé takového jednání dopustí;

·              hlášení, výběru nebo placení jakýchkoli daní jménem Uživatele.

 

11       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1           CopOrDrop je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet toho Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto VOP, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno CopOrDrop, případně u kterého má CopOrDrop důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

11.2           Uživatel, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku může Uživatel využít kontaktního formuláře www.copordrop.cz/kontakt.

11.3           Vystaví-li však Uživatel během uvedené lhůty 14 dnů Nabídku jako Prodávající, popř. zúčastnil-li se Transakce jako Kupující, od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit nemůže, neboť v tomto okamžiku CopOrDrop začal se souhlasem a na výslovnou žádost Uživatele s poskytováním sjednaných Služeb Stránek, a kromě toho Uživatel svou účastí na Transakci učinil závazné právní úkony vůči třetím osobám.

11.4           Bez ohledu na možnost odstoupení Uživatele bez udání důvodu dle čl. 11.1 jsou Uživatel i CopOrDrop oprávněni od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou stranou za podmínek dle § 2002 NOZ.

 

12       ZMĚNY TĚCHTO VOP

12.1           CopOrDrop si vyhrazuje právo na změnu VOP, přičemž aktualizované VOP nabývají účinnosti ode dne zveřejnění na www.copordrop.cz.

12.2           CopOrDrop bude změnách těchto VOP informovat prostřednictvím www.copordrop.cz nebo zasláním e-mailu registrovaným Uživatelům.

12.3           V případě, že Uživatel nesouhlasí s obsahem změněných VOP, má právo požádat CopOrDrop o zrušení uživatelského účtu. CopOrDrop je povinen této žádosti vyhovět do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti.

 

13       ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

13.1           Smírné řešení sporů – Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

13.2           Soudy a ČOI – Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího článku do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud nebo Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce je oprávněna k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v případě, kdy spotřebitel je smluvní stranou smlouvy, od níž se daný spor odvíjí. České obchodní inspekce však není oprávněna ve věci závazně rozhodnout. K řešení veškerých sporů závazným způsobem jsou příslušné obecné soudy České republiky.

13.3           Role CopOrDrop – Případné spory vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím může pomoci řešit i CopOrDrop a může oběma stranám navrhnout způsob řešení sporu na základě svého posouzení. Za tímto účelem souhlasí Kupující i Prodávající s tím, že je k řešení sporů možné využít veškerá data uložená na Stránce.

13.4           Rozhodné právo – Tyto VOP, Smlouva, Kupní smlouva, jakož i veškeré vztahy s tím související se řídí českým právem a především Občanským zákoníkem.

 

14       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1           Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.

14.2           Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na Stránce.